Niks aan de Hand Valkenburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom op de website van de werkgroep
'Niks aan de Hand'

NadH bestaat uit vier subwerkgroepen:

Nieuwe zebra in Valkenburg.
Na veel 'bijna' ongelukken bij de Geulpoort en na herhaalde oproepen aan de gemeente om maatregelen te nemen, hebben de leden van Niks aan de Hand zelf actie ondernomen. De schampstenen die de gemeente heeft laten plaatsen voldoen volstrekt niet! Vandaar dat 'midden in de nacht' een zebra werd aangebracht om in de toekomst fietsers te attenderen op de voetgangers die onder de Geulpoort de vestingstad binnen wandelen. Een voetgangersdomein laten doorkruisen door een fietsroute is vragen om problemen.
Hopelijk neemt de gemeente nu haar verantwoordelijkheid!

Werkgroepen  Verkeer en Stadsontwikkeling
Veel 'bijna' ongelukken in het bij Geulpoort en winkelcentrum.
De actieve leden van Niks aan de Hand zijn verontrust over de verkeerssituatie in het fiets-/voetgangersdomein in het centrum van Valkenburg. Het systeem van “shared space” werkt totaal niet! Lees hier de hele brief die NadH naar het college en de raad stuurde.
Nieuwsbrief dd 9 december: Gemeente neemt veiligheidsmaatregelen voor voetgangers bij de Geulpoort!
Aan de stadszijde van de Geulpoort heeft de gemeente maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aan de kant van de Grotestraat zijn twee zgn. schampstenen geplaatst. Deze staan aan weerszijden van de looproute onder de Geulpoort door. De schampstenen stimuleren de fietsers om wat meer afstand te nemen. Maar dit voldoet totaal niet! Alweer melden mensen de onveilige situatie aan de Geulpoort. Niks aan de Hand gaat actie voeren!

Polfermolen foto TV Valkenburg

Petitie Polfermolen!
Het Polfermolengebouw omvat de volgende activiteiten:
Theaterzaal, Sporthal, Fitnesshal, zwembad, vergaderzalen en café.
Er is de intentie van het College van B&W de Polfermolen geheel of gedeeltelijk af te stoten.
Hierdoor zullen muziek- en sportverenigingen moeten uitwijken naar een andere locatie. Dit leidt tot een gevoelige aantasting van de leefbaarheid van Valkenburg en het welzijn van de Valkenburgers omdat de Polfermolen

voor velen een belangrijk sociaal medium is en een belangrijke rol vervult in de Gezondheidsgemeente Valkenburg.
Niks aan de Hand wil de inwoners van Valkenburg een stem geven om te laten horen hoe u over dit voornemen denkt.

Stuur een e-mail met uw naam, adres, tel. no. en aantal gezinsleden naar info@niksaandehandvalkenburg.nl . Of stuur de ingevulde petitie naar Niks a/d Hand, Plenkerstraat 51, 6301 GL Valkenburg a/d Geul. Bij voldoende response roepen wij de Gemeenteraad op om alles in het werk te stellen de Polfermolen in zijn huidige functies te handhaven.
Laat door uw reactie zien dat de gezonde en sportieve toekomst van Valkenburg U aan het hart gaat. DEADLINE 31 MAART 2017!
KLIK HIER VOOR DE PETITIE

Niks aan de Hand stuurde eerder een brief aan het College van B & W van de gemeente Valkenburg aan de Geul over wat wij via de media hebben vernomen over plannen met en rond de Polfermolen.
Helaas heeft er totaal geen overleg plaatsgevonden met de gebruikers van de Polfermolen, hetgeen tot grote onrust heeft geleid! De Polfermolen is niet alleen een fraai gebouw, maar vervult in Valkenburg een belangrijke functie en zelfs in de regio.
De sportzaal is belangrijk voor vele sportverenigingen, het zwembad is het enige in de omgeving waar gewoon gezwommen kan worden en de theaterzaal is de enige publieke ruimte in Valkenburg met voldoende capaciteit als gemeenschapshuis in de kern Valkenburg. Lees hier de hele brief.

  • Werkgroep Stadsontwikkeling en Monumenten

Protest tegen nieuwbouw hotel Croix de Bourgogne!
Hoewel er binnen Niks aan de Hand twijfels bestonden over de nut en noodzaak van een hotel op het Theodoor Dorrenplein, waren wij in 2015 toch wel gecharmeerd door de monumentale vormgeving en het materiaalgebruik van het hotel met dependances. Alle gebouwen in mergel met hardsteen uitgevoerd, met pannendaken, verticale ramen en detailleringen zoals door de welstandscommissie geëist werd.
In 2016 worden de plannen opnieuw gepresenteerd. Nu echter heeft de Vereniging Niks aan de Hand grote bezwaren tegen de bouw van Theodoor en Louis in bespoten beton, een bunkerachtige vormgeving, schuine hellende daken, ramen in een chaotische wanorde! Lees hier de hele brief die NadH naar het college en de raad stuurde!
Vele jaren volgde NadH de openbare vergaderingen van de welstandscommissie waar bouwplannen ingediend en beoordeeld werden. Lees onder verder.

schets 2015

 
 

schets 2015

 

schets 2016

 

Theodoor Dorrenplein 2016

 

schets 2016

 

Daar werden strenge eisen gehanteerd omtrent bouwstijl, materiaal, omgevingsfactoren, enz.
Sinds 2014 heeft Valkenburg aan de Geul een stadsbouwmeester dhr M. van de Berg en een nieuwe Welstandsnota zie http://www.valkenburg.nl/bestuur-en-organisatie/beleidsstukken_41501/item/welstandsnota_16791.html.
Wat betreft de omgeving van het Th. Dorrenplein wordt in deze welstandsnota gewezen op het belang van:
• Ontwikkelingen relateren aan de bestaande beeldvorm en stedenbouwkundige korrelgrootte van het omringende gebied, met extra aandacht voor vernieuwing.
• Verstoring van het bestaande waardevolle karakter dient voorkomen te worden.
• Bijzondere aandacht voor de gebiedseigen structuur en waar nodig herstel.
• Structuur materiaal: baksteen, mergel, hout terughoudende toepassing van plaatmateriaal en panelen!

De actieve leden van NadH betreuren de veranderingen die de architect doorgevoerd heeft in de plannen, qua materiaal en bouwstijl op die locatie. Was dat aan de rand van Valkenburg, dan zou een experiment wel van toepassing kunnen zijn.

Omdat op korte termijn, maart 2017, de omgevingsvergunning wordt afgegeven willen wij tijdig reageren om te voorkomen dat de bouwplannen met dit ontwerp worden uitgevoerd. Wij hopen zo de gemeente te motiveren om de plannen tijdig aan te passen.

U weet dat NadH met (opbouwende) argumenten gemeentelijk beleid probeert te beïnvloeden om zo tot een leefbaar Valkenburg te komen.

Bericht op TV Valkenburg:
Negatief advies stadsbouwmeester over dependances. En nu?
Lees hier meer

  • Werkgroep Monumenten

De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt aan een monumentenverordening die het mogelijk maakt om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Lees HIER het enqueteformulier dat door de actieve leden van de werkgroep Monumenten van Niks aan de Hand in rood is ingevuld om zo te komen tot  het aanwijzen van Gemeentelijke Monumenten.
Als inwoners van Valkenburg hier nog panden, parken, archeologische monumenten enz. aan toe willen voegen dan zijn suggesties welkom.
Op de foto's hieronder ziet u enkele Rijksmonumenten.

  • Werkgroep Wandelpaden

Het protest van Niks aan de Hand en andere organisaties tegen de ontwikkeling van recreatieve vlakfietsroutes over bestaande wandelpaden heeft resultaat opgeleverd! Toch dringt NadH aan op betere handhaving tegen misbruik van de voetpaden door fieters. Er zijn gevallen bekend waarbij, ook nu, fietsers op een agressieve manier van de

wandelpaden misbruik maken. Wij roepen mensen op om ons dat te melden. Klik op het kopje 'contact' en schrijf ons uw bevindingen.

'Niks aan de Hand' zoekt BABYBOOMERS.
Er gebeurt iets moois in Nederland: de babyboomers gaan met pensioen.
De gevreesde vergrijzing zou wel eens een reddende verzilvering kunnen zijn, want dit is het moment waarop de hippies van weleer hun idealen kunnen verwezenlijken.
Mensen die nu met pensioen gaan behoren tot de meeste idealistische generatie uit de wereldgeschiedenis.
Lees meer
.

UNESCO DIGITAAL ERFGOED
Deze website is onderdeel van Unesco Digitaal Erfgoed in Nederland, geselecteerd door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het “Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003".

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu